Jednogłośne “tak” dla burmistrza

Jednogłośne “tak” dla burmistrza

Radni udzielili absolutorium burmistrzowi Markowi Kołodziejczykowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. W obydwu przypadkach uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Sesja absolutoryjna odbyła się 11 czerwca. W związku z nowymi przepisami procedurę absolutorium poprzedzić musi debata nad raportem o stanie gminy oraz głosowanie w sprawie wotum zaufania dla burmistrza.

Wykonanie ubiegłorocznego budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz wszystkie komisje Rady Miejskiej.

Burmistrz podziękował radnym oraz Przewodniczącej – Annie Śliwińskiej za udzielenie absolutorium i głosowanie za pozytywną oceną jego pracy. Burmistrz podkreślił, że niczego by nie osiągnął, nie zbudował bez przychylności i zaangażowania, pracowników urzędu, instytucji, radnych, sołtysów oraz mieszkańców miny. Słowa podziękowania skierował do swoich najbliższych współpracowników: sekretarza Sebastiana Łukaszewicza, skarbniczki Agnieszki Skiby, kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych.

– Wspólna praca wszystkich sprawiła, że w naszej gminie udało się zrealizować wiele pomysłów i inwestycji podsumował M.Kołodziejczyk.

W zeszłorocznym budżecie wydano na inwestycje kwotę 6 236 453, 59 zł. Wśród najważniejszych można wymienić m.in.: dokapitalizowanie spółki ZUK w Cybince w zakresie realizacji zadań dotyczących Stacji Uzdatniania Wód i budowę naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizację oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonano modernizację drogi powiatowej – Kłopot i Krzesin i budowę chodnika w Radzikowie i Grzmiącej, modernizację dróg gminnych i lokali mieszkalnych. Wykonano alejkę na Cmentarzu Komunalnym w Cybince i ogrodzenie na Cmentarzu Komunalnym w Rąpicach.

Gmina wyłożyła również środki na szereg inwestycji modernizacyjnych w placówkach oświatowych, a także przekazała środki na utworzenie i wyposażenie gabinetu stomatologicznego. Z pieniędzy gminy skorzystały także jednostko OSP w Cybince i Rąpicach, aby wymienić tylko część inwestycji gminnych.