CYBINKA Ostatnie uchwały przed wakacjami

CYBINKA Ostatnie uchwały przed wakacjami

Kilka ważnych spraw poruszono na XI sesji Rady Miejskiej w Cybince, przed letnią przerwą w pracy radnych. Jakie uchwały poddano pod głosowanie?

Jedną z uchwał podjętych 28 czerwca był dokument w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi słubickiemu. Radni przyznali dotację celową w wysokości 40923,00 zł, przeznaczoną na budowę chodnika w Uradzie przy drodze powiatowej nr 125 2F.

Radni zajmowali się ustaleniem tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego w podstawówce, pracujących z dziećmi 6-letnimi i młodszymi, oraz planu szkół podstawowych podlegających gminie.

Podjęto także uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej w Cybince. W mieście obowiązuje obecnie plan zatwierdzony uchwałą nr 145/XXII/08 z dnia 20.10.2008 r. Zmiany mają na celu korektę zapisów planu na terenie zabudowy mieszkaniowej i dotyczą m.in. doprecyzowania definicji obowiązującej linii zabudowy, dopuszczenie budowy budynku gospodarczego, garażowego oraz garażowo-gospodarczego na tym obszarze. Ma to poprawić warunki inwestycyjne i zagospodarowanie terenów już przeznaczonych do zabudowy w obowiązującym planie.

Kolejne podjęte decyzje dotyczyły zmiany uchwały budżetowej, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cybinka na lata 2019-2023 i zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gminną.

Radni pochylili się również nad zmianą uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cybinka na 2019 rok. Powodem jest zmiana właściciela schroniska oraz wypowiedzenie umowy przez poprzednie konsorcjum z powodu samorozwiązania. W żaden sposób nie pogarsza to sytuacji bezdomnych zwierząt, gdyż nowy podmiot prowadzi działalność w schroniskach zarządzanych do tej pory przez poprzedniego właściciela.