CYBINKA Budżet 2019

Uchwalili jednomyślnie. Tuż przed końcem 2018 roku cybińscy radni jednogłośnie uchwalili budżet na nowy rok.

W przyjętym budżecie zbilansowano dochody i wydatki, a także wzięto pod uwagę potrzeby mieszkańców, zgłaszane przez radnych, rady sołeckie i organizacje pozarządowe, uwzględniając przy tym możliwości gminy

Po stronie dochodów gminy zaplanowano niespełna 28,5 mln złotych, wydatki zaś ustalone zostały na poziomie 28,4 mln zł.

Wydatki inwestycyjne ustalone zostały na poziomie umożliwiającym ich realizację. W pierwszej kolejności radni zaplanowali dokończenie projektów już rozpoczętych, na które pozyskano dofinansowania i podpisano już umowy. Są to głównie zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, takie jak realizacja budowy stacji uzdatniania wody w Radzikowie i przebudowy stacji uzdatniania wody wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w Rąpicach. Zadanie realizowane jest i dofinansowane w kwocie 1,3 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji to kwota 3 mln zł.

Jednym z większych przedsięwzięć będzie realizacja projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cybince”, którego całkowita wartość to kwota 3,2 mln zł, a pozyskane dofinansowanie to ponad 2 mln zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Kolejny równie ważny projekt, na którego realizację Gmina Cybinka pozyskała dofinansowanie w kwocie 1,3 mln zł dotyczy rozwoju systemu e-usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (zdalny odczyt wodomierzy). Głównym jego celem jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie usług gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej.

Zmodernizowane zostaną także obiekty sportowe i placówki oświatowe. Bardzo ważną inwestycją, na którą udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 164 tys. zł będzie rewitalizacja Szkoły w Białkowie, a dokładnie poprawa systemu ogrzewania. Wykonana zostanie nowa kotłownia wodno –  niskotemperaturowa oraz zakupiony zostanie nowoczesny wysokosprawny kondensacyjny kocioł gazowy. W ramach zadania wykonana zostanie także instalacja centralnego ogrzewania dla pomieszczeń lekcyjnych, które wzbogacą się o nowe grzejniki panelowe. Wartość całej inwestycji to kwota 258 tys. zł.

W budżecie zarezerwowano także m.in. środki na realizację funduszu sołeckiego. Wnioski złożyły wszystkie sołectwa gminy, a na ich realizację przeznaczona zostanie kwota ponad 200 tys. złotych. Radni przewidzieli również kwotę 50 tys. na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców gminy Cybinka w ramach konsultacji społecznych. Wśród planowanych prac przewiduje się także modernizację dróg i wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy (red.).