CYBINKA Trzy projekty i prawie 5 milionów dofinansowania

Wielkie inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

W poprzednich wydaniach opisaliśmy dwa projekty, które mają usprawnić i zmodernizować oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej. Teraz pora na analizę trzeciego zadania

Gmina Cybinka przystąpiła do projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie dziewięciu powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”.
W ramach zadania przewidziano zakup urządzeń rejestrujących przepływ wody (urządzeń pomiarowych) przystosowanych do współpracy z elektronicznym modułem radiowym, a także zakup elektronicznych modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie infrastruktury technicznej do przesyłu informacji.
W skład systemu zdalnego odczytu wchodzą urządzenia umożliwiające zdalny radiowy odczyt urządzeń rejestrujących przepływ wody.
W ramach projektu zostanie zakupionych 2646 sztuk takich modułów. Odczyt ma być dokonywany za pomocą przenośnego terminala z wbudowanym wewnątrz układem nadawczo-odbiorczym komunikującym się z modułami radiowymi w paśmie wolnym od opłat.
W skład systemu zdalnego odczytu urządzeń będzie wchodzić niezbędne oprogramowanie umożliwiające automatyczny radiowy odczyt urządzeń. Wymagana jest tu integracja z oprogramowaniem bilingowym użytkowanym w zakładzie beneficjenta. Dzięki oprogramowaniu na komputerze stacjonarnym będzie możliwe tworzenie baz odczytowych, która pomoże w analizie zebranych danych. Oprogramowanie będzie umożliwiać eksport odczytanych danych do innej aplikacji, zintegrowanej w systemie, przygotowanie tras odczytów i przesłanie (w dwie strony: pobranie i wydanie) ich do komputera mobilnego oraz wykonanie odpowiedniego połączenia pomiędzy tymi aplikacjami. W przypadku odczytu z urządzenia pomiarowego bez zamontowanego modułu radiowego, oprogramowanie terminala będzie umożliwiać manualne wprowadzenie danych do systemu e-usług.
Projekt zakłada także stworzenie infrastruktury technicznej, czyli instalację sprzętu. Ta pozycja zawiera wydatki związane z pracami instalacyjnymi i dotyczy instalacji 2646 sztuk urządzeń pomiarowych z nakładkami radiowymi, programowanie nakładek radiowych, rejestrowanie nakładek w programie bilingowym, konfigurację systemu odczytu nakładek radiowych.
Powstanie także specjalny moduł eBOK. Masowe płatności będą współgrały z aplikacją dziedzinową, będą zintegrowane z systemem ePuap i podpisem kwalifikowanym. Zintegrowane zostaną także płatności błyskawiczne w systemie e-usługa. Powstanie także specjalny moduł do obsługi i zarządzania powiadomień e-mail i sms. W ramach projektu zakupione zostanie urządzenie do zbierania i wysyłki SMS oraz specjalny serwer aplikacyjny z niezbędnymi licencjami na systemy operacyjne, serwer bazodanowy, a także terminal do konfiguracji urządzeń w terenie oraz aplikacja mobilna dla inkasenta, urządzenie mobilne do odczytów zdalnych i silniki baz danych oraz udostępnienie mechanizmów integracyjnych z aplikacją dziedzinową
Gmina uzyskała dofinansowanie do projektu w kwocie 1,5 miliona złotych (red.).