SŁUBICE Podsumowanie zmian w spółdzielni mieszkaniowej

Nowa rada nadzorcza już pracuje

Ukonstytuowała się rada nadzorcza słubickiej spółdzielni mieszkaniowej. Jej szefem został Jerzy Grabowski, a jego zastępcą Bogdan Dybka

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady nadzorczej odbyło się 25 czerwca. Członkowie wybrali prezydium. Szefem organu spółdzielni został Jerzy Grabowski, jego zastępcą Bogdan Dybka, a sekretarzem Bronisław Leszczyński.
Przewodniczącą komisji rewizyjnej została Danuta Domagała, jej zastępcą Przemysław Półtorak, a sekretarzem komisji wybrano Janinę Jasicę. Z kolei przewodniczącym komisji gospodarki zasobami mieszkaniowymi został Andrzej Klimczak, jego zastępcą Włodzimierz Marganiec, a sekretarzem Krzysztof Kijo. Wybrano także skład komisji legislacyjnej. Jej szefem został Zygmunt Sejnik, zastępcą Marianna Buksa, a sekretarzem Alina Czak. Przewodniczący komisji weszli w skład prezydium rady nadzorczej.
Rada nadzorcza jest organem kolegialnym. Wszelkie decyzje i uchwały podejmowane są w drodze głosowania, decyduje większość. Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność spółdzielni.
18 czerwca walne zgromadzenie członków wybrało swojego delegata na zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego. Został nim Bronisław Leszczyński.
Słubicka spółdzielnia mieszkaniowa administruje 31 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i 69 garażami, z czego 10 garaży stanowi własność spółdzielni. W jej zasobach znajduje się pięć lokali użytkowych i osiem lokali użytkowych mających status własnościowego prawa do lokalu oraz trzy będące własnością odrębną. Aktualnie w spółdzielni jest 1407 członków. Stan ten jest aktualizowany na bieżąco, bo oboje małżonkowie mają prawo do członkostwa.
W budynkach mieszkalnych znajduje się 1,145 lokali mieszkalnych o powierzchni 57.695,74 m². Lokali mieszkalnych o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest 735 , lokali o statusie lokatorskiego prawa do lokalu jest 28, a odrębnych własności jest 382.
Majątek spółdzielni jest własnością jej członków. Spółdzielcy są właścicielami spółdzielni. Nadzór nad jej działalnością sprawowany jest przez organy: walne zgromadzenie członków spółdzielni oraz radę nadzorczą spółdzielni , która jest wybierana przez walne zgromadzenie na trzyletnią kadencję w czterech rejonach-osiedlach (po trzech członków w każdym).
Członkowie Rady reprezentują wszystkich spółdzielców. Sprawują nadzór i kontrolę nad działalnością spółdzielni, w tym i zarządu.
Rada Nadzorcza składa ze swojej działalności sprawozdanie na walnym zgromadzeniu, które odbywa się raz w roku.
Zarząd spółdzielni jest organem do zarządzania spółdzielnią i reprezentuje ją na zewnątrz. Na bieżąco składa sprawozdania ze swojej działalności radzie nadzorczej oraz raz w roku członkom spółdzielni na walnym zgromadzeniu członków.
W 2017 roku działalnością spółdzielni mieszkaniowej kierował zarząd w dwuosobowym składzie: prezes Artur Smoleński (do 8 września 2017 r.) oraz z-ca prezesa Krzysztof Umiński, który od 8 września 2017roku pełni obowiązki prezesa spółdzielni.
Kondycja finansowa spółdzielni jest bardzo dobra. W 2017 roku wypracowano zysk w wysokości 204.614,95 zł. Według zestawienia wielkości środków pieniężnych na rachunku bankowym spółdzielni znajduje się 2,517 mln zł., są to pieniądze wszystkich członków.
Walne zgromadzenie członków spółdzielni, które odbyło się 18 czerwca, udzieliło absolutorium dla wszystkich członków zarządu spółdzielni oraz dokonało wyboru nowej rady nadzorczej. Wybory odbyły się w czterech rejonach-osiedlach (w każdym po trzech członków).
BOGDAN DYBKA
zastępca przewodniczącego rady nadzorczej
spółdzielni mieszkaniowej w Słubicach