CYBINKA Budżet na 2018 rok uchwalony jednomyślnie

Będzie mnóstwo inwestycji

Przy konstruowaniu budżetu gminy wzięto pod uwagę propozycje zgłaszane przez radnych, rady sołeckie i mieszkańców, a także organizacje pozarządowe

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedstawiła inspektor Izabela Seweryn. W przyjętym budżecie na 2018 rok zaplanowano po stronie dochodów kwotę ponad 27 mln zł, wydatki zaś ustalone zostały na poziomie ponad 29 mln zł. Gmina Cybinka w 2018 roku na inwestycje planuje przeznaczyć kwotę ponad 6 mln. Ponad 1,7 mln pójdzie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Radzikowie, na które są już podpisane umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.
Wśród planowanych prac przewiduje się również modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych oraz ulic na terenie całej gminy. Na ten cel przeznaczono 1,8 mln. Zabezpieczono także środki na dotację dla starostwa powiatowego na drugi etap przebudowy drogi do miejscowości Kłopot. Pieniądze zostaną także zainwestowane w wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Cybinka (90 tys. zł).
Zmodernizowane i doposażone zostaną również obiekty w Zespole Szkół w Cybince, Szkole Podstawowej w Białkowie oraz sale wiejskie za kwotę 575 tys. zł. Główną inwestycją w Szkole Podstawowej w Białkowie będzie modernizacja drugiej części dachu.
Gmina zainwestuje również w wykonanie obiektów sportowych i modernizację hali sportowej w ZS Cybinka oraz w nowe place zabaw.
Blisko 650 tys. zł przeznaczone zostanie na poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Zmodernizowane zostaną oczyszczalnie ścieków, przebudowana zostać ma sieć kanalizacji sanitarnej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Cybince (red.).