RZEPIN Z nauką jest nam wszystkim pod rękę

Podnosimy swoje kompetencje

Od lutego trwa w szkołach gminy Rzepin realizacja projektu pn. „Z nauką pod rękę”

Na realizację projektu gmina otrzymała prawie 225 tys. zł. Projekt realizowany jest w Liceum Ogólnokształcącym w Rzepinie oraz w Szkole Podstawowej w Kowalowie. W jego ramach organizowane są zajęcia pozalekcyjne z nauk przyrodniczo-matematycznych. Uczniowie mogą korzystać z zajęć wyrównawczych oraz zajęć rozwijających zainteresowania.
W SP w Kowalowie na zajęcia uczęszcza ponad 60 uczniów klas IV-V, natomiast w LO zainteresowanie projektem wyraziło prawie 50 osób.
Oprócz zajęć pozalekcyjnych doposażone zostaną szkolne pracownie w niezbędny sprzęt oraz pomoce edukacyjne. Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia w gminie Rzepin oraz podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności u min. 102 uczniów.
Uczestnikami projektu są również nauczyciele nauk przyrodniczo-matematycznych chcący podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Zorganizowane zostało dla nich specjalne szkolenie pn. „Eksperyment w procesie nauczania – w teorii i praktyce”.
Mamy nadzieję, że dzięki projektowi nasi uczniowie przekonają się jak ciekawe i pełne niespodzianek są nauki matematyczno-przyrodnicze.
Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2 – Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.1. – Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych- projekty realizowane poza formułą ZIT. (red.).