GÓRZYCA Wyrównać szanse edukacyjne

Wystrzałowa szkoła

Rozpoczęły się zajęcie pozalekcyjne w Zespole Szkół w Górzycy oraz Szkole podstawowej w Czarnowie

Ruszyła realizacja projektu pn. „Wystrzałowa szkoła – doświadczam i wiem więcej!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.2 „Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych”.
Na jego realizację gmina Górzyca otrzymała dofinansowanie w kwocie prawie 230 tys. zł. Projekt będzie realizowany od stycznia do końca października 2017 roku i jest skierowany do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Górzycy oraz Szkoły Podstawowej w Czarnowie.
Głównym jego celem jest zmniejszenie dysproporcji w jakości kształcenia w gminie Górzyca poprzez dostosowanie oferty do zdiagnozowanych potrzeb uczniów, podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji min. 144 uczniów i ośmiu nauczycieli ZS w Górzycy i SP w Czarnowie, stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, w tym doposażenie szkół w pomoce naukowe.
Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów, zarażenia ich uczuciem do przedmiotów ścisłych, zgłębiania wiedzy poprzez jej doświadczanie.W ramach działań opartych na metodzie eksperymentu odbędą się zajęcia wyrównawcze dla uczniów ze szczególnymi potrzebami oraz zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia, realizowane w doposażonych pracowniach przystosowanych do przeprowadzania doświadczeń.
Zaplanowano również pozaszkolne warsztaty przyrodnicze i chemiczne oraz wyjazd edukacyjny, a także cykl szkoleń uzupełniających i podnoszących umiejętności nauczycieli w obszarze nauczania eksperymentu. Zakończyła się już rekrutacja uczestników projektu, pierwsze zajęcia są już realizowane (red.).