RZEPIN Ruszyło Centrum Integracji Społecznej „Rozwój”

rzep3Instytucja, która ma pomagać ludziom

– Najważniejszym celem centrum jest pomoc mieszkańcom gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej – mówił burmistrz Sulęcina Sławomir Dudzis

Centrum Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna gminy, która służy reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem.
Działalność CIS-ów obejmuje głównie warsztaty i szkolenia, umożliwiające zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, praktyki i staże, a także indywidualne programy zatrudnienia socjalnego, dopasowane do możliwości i umiejętności uczestnika. Dzięki Centrum mieszkańcy będą mogli wziąć udział w grupach wsparcia, grupach samopomocowych, zajęciach terapeutycznych, umożliwiających zdobywanie praktycznych, „życiowych” umiejętności, ułatwiających rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych, wzmacniających motywację do zmiany własnego losu i umożliwiających codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Wszystkie te zajęcia realizowane są w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, który może trwać od 6 do 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach do 18 miesięcy). Uczestnik Centrum “ROZWÓJ” będzie mieć zagwarantowane nie tylko zatrudnienie socjalne, ale także świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, odprowadzanie składki emerytalno-rentowej, ubezpieczenie zdrowotne, wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy, odzież ochronną, ciepły posiłek każdego dnia, szkolenia bhp i ppoż., a także pracownicze badania lekarskie (red.).