CYBINKA Sesja absolutoryjna

cyb4Radni jednomyślni

VIII sesja Rady Miejskiej była poświęcona udzieleniu absolutorium burmistrzowi Markowi Kołodziejczykowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Skarbnik Agnieszka Skiba omówiła sprawozdania finansowe za 2014 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu, informację o stanie mienia gminy oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za zeszły rok. Przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu. Pozytywną opinię wydała też komisja rewizyjna rady.
Radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Cybinka za 2014 rok, a także w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
Uchwały zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie (red.).