CYBINKA Przebudowa drogi gminnej w Drzeniowie

cyb2Wyczekiwana inwestycja

Umowa została podpisana 5 maja, jej wartość to około 1,2 miliona złotych

Burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk przy kontrasygnacie skarbnik Agnieszki Skiby, podpisał umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej 001020F w miejscowości Drzeniów jako alternatywy dla drogi krajowej nr 29”.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę około 1,2 miliona zł (wraz z nadzorem inwestorskim). Zakres inwestycji obejmuje poprawę stanu technicznego istniejącej nawierzchni bitumicznej, regulację istniejących poboczy gruntowych, remont istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego, utwardzenie zatok autobusowych, a także wyodrębnienie ruchu pieszego poprzez utwardzenie chodników.

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem remont odcinka drogi gminnej o długości pawie kilometra.

Operacja dofinansowana jest w połowie ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy (red.).