SŁUBICE 75. rocznica utworzenia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

weronikaPamiętamy o nauczycielach

Podstawowym i najważniejszym zadaniem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej było konspiracyjne kształcenie młodzieży

Weronika Bursztynowicz powitała zaproszonych gości: prezesa lubuskiego ZNP – Bożenę Manię, wiceprezesa ZOL ZNP- Jolantę Olszewską, członka zarządu – Andrzeja Kowalskiego. Na uroczystość przybyli także burmistrz Słubic, wicestarosta powiatu słubickiego, przewodnicząca Rady Powiatu, przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawiciele kościoła, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy placówek oświatowych i członkowie ZNP oraz młodzież słubickich szkół. Przybyli także członkowie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, dyrektorzy placówek oświatowych, instytucji wraz delegacjami szkół.
Spotkanie przy pomniku poświęconym nauczycielom miało przy¬wró¬cić pa¬mię¬ć o Taj¬nej Or¬ga¬ni¬za¬cji Na¬uczy¬ciel¬skiej.
Weronika Bursztynowicz w swoim wystąpieniu stwierdziła, że prze¬kształ¬ce¬nie się ZNP w TON było wy¬da¬rze¬niem spo¬łecz¬nym – je¬dy¬nym tego ro¬dza¬ju w oku¬po¬wa¬nej Eu¬ro¬pie. – Z tym więk¬szym sza¬cun¬kiem od¬no¬si¬my się do tych, któ¬rzy na¬ra¬ża¬li życie wła¬sne i swo¬ich ro-dzin. Żaden kraj europejski nie może szczycić się tak heroiczną kartą w swych dziejach edukacji w okresie drugiej wojny światowej, jak Polska – mówiła. Przypomniała też nazwiska nauczycieli TON-u z Ziemi Słubickiej: Józefy Doniec – nauczycielki SP nr 1 w Słubicach, Eugenii Degórskiej – nauczycielki SP nr 1 w Słubicach, Mariana Szatkowskiego – nauczyciela Technikum Leśnego w Rzepinie, Marii Bajko- nauczycielki SP w Górzycy, Marii Kwaśniewskiej – nauczycielki SP w Górzycy i Zygmunta Kownasa – nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie.
Prowadzący uroczystość Zbigniew Drozdowski stwierdził, że obecnością przy obelisku wyrażany jest szacunek dla dokonań pedagogów, pracowników oświaty, członków Związku Nauczycielstwa Polskiego i Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, których nie ma już wśród nas.
Zgromadzeni wysłuchali apelu pamięci, w którym przywołano nazwiska zmarłych nauczycieli, pionierów i działaczy ZNP Ziemi Słubickiej. Delegacja oddziału ZNP i przybyli goście złożyli kwiaty pod pomnikiem.
Uroczystość zamknęły słowa podziękowania prezes oddziału Weroniki Bursztynowicz, która stwierdziła, że człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć.

ELŻBIETA GÓRECKA
prezes ogniska ZNP
przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach