ROZMOWA Podsumowanie kadencji

???????????????????????????????Małymi krokami do przodu

Z Robertem Stolarskim, wójtem Górzycy, o mijającej kadencji, rozmawia Robert Włodek

R.W. Jakie są główne osiągnięcia gminy w mijającej kadencji? Co się udało, ale może też, co się nie udało?

R.S. Do sukcesów mijającej kadencji z całą pewnością należy zaliczyć budowę nowej oczyszczalni ścieków w Górzycy wraz ze skanalizowaniem czterech miejscowości (Górzyca – nowe tereny inwestycyjne, Owczary, Pamięcin, Golice).

Kolejnym drobnym sukcesem jest budowa infrastruktury drogowej o łącznej powierzchni prawie 9,5 tys. m2 i 1600 m2 chodników.

Udało nam się pozyskać fundusze na stworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej w postaci pięciu placów zabaw, pięciu boisk do piłki plażowej, boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni. Doposażono także inne place zabaw o nowe elementy rekreacyjne.

Małymi kroczkami realizujemy termomodernizację Zespołu Szkół w Górzycy. Dotychczas udało nam się wymienić zużyty kocioł gazowy, zainstalować pompę ciepła na ciepłą wodę użytkową, wymieniliśmy okna w klasach i korytarzach, docieplono ściany budynku szkoły od strony klas lekcyjnych, wymieniono drzwi wejściowe, zmodernizowano także podjazd dla osób niepełnosprawnych i schody wejściowe.

Wykonano różnej długości sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie gminy.

Modernizacji poddane zostały wały przeciwpowodziowe na odcinku ponad 10 km, tu inwestorem był Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Należy tu podkreślić, że wszystkie te inwestycje zostały wykonane przy utrzymaniu dyscypliny budżetowej i osiągnięciu przez gminę nowych wskaźników z zakresu finansów publicznych.

Do porażek z całą pewnością mogę zaliczyć brak ścieżki rowerowej po koronie modernizowanego wału. Choć inwestycja ta nie była zależna od moich decyzji. Były to zadania prowadzone przez  instytucje zewnętrzne, będące właścicielami gruntów. O budowę tej ścieżki mocno zabiegaliśmy, ale mimo to nie udało się jej zrealizować.

R.W. Jak gmina wykorzystywała środki unijne i czy jest przygotowana do skorzystania ze środków z nowej perspektywy finansowej UE?

R.S. W perspektywie finansowej 2007-2014 gmina Górzyca wykorzystała na różne inwestycje, łącznie z wkładem własnym, kwotę ponad 11 milionów zł.

Dzięki pozyskanym środkom z UE została wybudowana nowa oczyszczalnia ścieków w Górzycy wraz ze skanalizowaniem miejscowości Górzyca, Owczary, Pamięcin i Golice.

Powstały nowe place zabaw, siłownie zewnętrzne, wyremontowano salę wiejską.

Realizowano projekty z programu Kapitał Ludzki mające na celu stworzenie punktów przedszkolnych, zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych i doposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne.

Dzięki środkom UE udało się nam wymienić komputery i infrastrukturę informatyczną, umożliwiając wprowadzenie nowych usług obsługi mieszkańca.

Wzbogacono infrastrukturę sportową o nowe boisko wielofunkcyjne przy szkole w Czarnowie.

Prowadzono także programy systemowe z zakresu opieki społecznej.

Zaangażowaliśmy się w projekt „Odra dla Turystów 2014”, w ramach którego powstały dwa statki pływające po Odrze, a gmina Górzyca znalazła się we wszystkich publikacjach promocyjnych projektu.

Poza środkami bezpośrednio pozyskanymi przez gminę należy podkreślić też zainwestowanie blisko 25 milionów zł prze Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w modernizację wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry.

R.W. No i jakie Pan wójt ma plany na nową kadencję?

Gmina Górzyca jako niewielka jednostka administracji samorządowej o typowym charakterze rolniczym nie ma wielkiego pola manewru w zakresie inwestycji. Dlatego od wielu lat staramy się prowadzić politykę małych kroczków, tak żeby zachować płynność finansową, ale i sukcesywnie rozwijać naszą gminę.

W najbliżej kadencji zamierzamy zakończyć kanalizację sanitarną miejscowości Czarnów, Żabice i Stańsk, wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Czarnowie. Wniosek na to zadanie został złożony przez gminę do programu PROW i oczekujemy na końcową ocenę. Zakres finansowy w wysokości blisko 3,5 miliona zł nie pozwala gminie bezpośrednio na podjęcie się takiego działania, ale przy wsparciu środkami zewnętrznymi jest to do osiągnięcia.

Planujemy kontynuację budowy i modernizacji infrastruktury drogowej i ciągów pieszych na terenie gminy, rozbudowywanie i uzupełnianie infrastruktury rekreacyjno-sportowej, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

W ramach grupy G-8 staramy się o pozyskanie środków finansowych z Kontraktu Lubuskiego między innymi na budowę ścieżek rowerowych. Chcemy, aby u nas biegły one po koronie wału rzeki Odry, łącząc Górzycę z Kostrzynem, po zamkniętym torowisku z Kostrzyna przez Czarnów do Słońska oraz wzdłuż drogi powiatowej z Górzycy przez Żabice do Czarnowa.

Oczywiście są to założenia i plany na przyszłą kadencję, lecz ich realizacja, jak większość w naszym życiu, będzie uzależniona od wielu czynników zewnętrznych, na które nie zawsze mamy wpływ.

R.W. Dziękuję serdecznie za rozmowę.