KRZESZYCE Wykorzystujemy swoją szansę!

k10Pomagamy uczniom

Od października uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa i Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza biorą udział w projekcie „Wykorzystaj swoją szansę”

Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości kształcenia 250 uczniów ZSS w Krzeszycach poprzez przygotowanie kadry do wdrożenia nowych form nauczania i oceniania, realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych (w tym językowych), organizację nauki pływania dla uczniów, a także stworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery. Celem projektu jest także zapewnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej uczniom zagrożonym wypadnięciem z systemu oświaty.

Zajęcia realizowane w ramach projektu są adresowane do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniów klas I-III gimnazjum. W szkole podstawowej i gimnazjum uczniowie pracują w  kółkach tematycznych rozwijających kompetencje kluczowe. W szkole podstawowej funkcjonuje siedem kółek, w gimnazjum działa ich dziewięć, w tym dwa językowe.

Szczególne wsparcie otrzymali uczniowie ze stwierdzonymi dysfunkcjami. Programem nauki pływania objęto 176 uczniów. Utworzony został Szkolny Ośrodek Kariery „Szansa”. Dzięki temu uczniowie gimnazjum zyskali możliwość lepszego wyboru właściwej drogi dalszego kształcenia.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszycach i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (red.).