RZEPIN Powiatowy Ośrodek Wsparcia

rzep4Pomagamy niepełnosprawnym

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie powstał w grudniu 2011 roku i jest powiatową jednostką udzielającą wsparcia dziennego osobom z różnymi niepełnosprawnościami

 

Gmina Rzepin udostępniła ośrodkowi lokal w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Burmistrz Rzepina przeznaczył 20 tys. zł, w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2013 roku zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia.  Dotacja została przeznaczona w całości na utrzymanie i eksploatację samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Podstawowym celem działalności ośrodka jest zapewnienie podopiecznym oparcia pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną, rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia ról społecznych.

Prowadzone są tu różne zajęcia: treningi umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej (dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, wyrabianie nawyków dbania o czystość i porządek, pranie, samodzielne przygotowywanie posiłków, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, dokonywanie zakupów); treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych (nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, motywowanie do działania w oparciu o własne możliwości, kształtowanie aktywności i odpowiedzialności); treningi umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności korzystania z różnych form spędzania czasu wolnego, takich jak turystyka, rekreacja, imprezy kulturalne, sportowe, inne). Jest też terapia zajęciowa (rehabilitacja w ramach prowadzenia różnych zajęć, jest więc malarstwo, krawiectwo, prace ręczne, gry planszowe i logiczne, układanie puzzli, zajęcia edukacyjne i integracyjne).

Powiatowy Ośrodek Wsparcia może organizować i uczestniczyć w różnego rodzaju projektach i spotkaniach integracyjnych z innymi placówkami. Wszelkie wyjazdy mają na celu realizowanie zadań treningu konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, w tym również spędzanie czasu na świeżym powietrzu (red.).