SŁUBICE Powołaliśmy Młodzieżową Radę Miasta

Happy guys and girls expressing happinessNic o młodzieży, bez młodzieży!

Po długich miesiącach rozmów i spotkań udało się nam powołać w Słubicach Młodzieżową Radę Miasta. Uczniowie zaczną w końcu o sobie decydować

 

Stowarzyszenie SŁUBICZANIE.pl i Fundacja na rzecz Collegium Polonicum przez długie miesiące przekonywały radnych słubickiej Rady Miejskiej do powołania w Słubicach Młodzieżowej Rady Miasta, na listopadowej sesji, w końcu, radni zgodzili się przystać na pomysł wnioskodawców.

Młodzieżowa Rada Miasta Słubice będzie składała się z piętnastu radnych, po trzech z każdego gimnazjum i z każdej szkoły ponadgimnazjalnej.

Instytucja Młodzieżowej Rady Miasta została wprowadzona przez nowelizację ustawy o samorządzie gminnym z 11 kwietnia 2001 roku. Nowe przepisy dały możliwość utworzenia, na wniosek zainteresowanych środowisk, młodzieżowej rady gminy, mającej charakter konsultacyjny.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 na gminie ciąży obowiązek podejmowania działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.

Podstawowym celem utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy jest więc  wspieranie  i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. Działalność tego gremium ma charakter konsultacyjny. Zasadnym jest zasięganie konsultacji MRM  w niektórych sprawach dotyczących edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej, urządzeń sportowych, spraw związanym z rozwojem młodego   pokolenia, organizowaniem imprez, czy spotkań propagujących ideę samorządową.

Zadaniem młodzieżowej rady będzie więc opiniowanie projektów uchwał rady gminy regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w gminie, a także reprezentowanie interesów młodzieży wobec rady gminy.

Powołanie młodzieżowej rady gminy powoduje upowszechnianie idei samorządowej wśród młodych ludzi poprzez zaangażowanie w sprawy istotne  dla społeczności lokalnej, daje im możliwość wyrażenia swojego stanowiska oraz udział w procesie uchwałodawczym.

– Jednym z celów stowarzyszenia SŁUBICZANIE.pl jest upowszechnianie samorządności i oddanie decyzji dotyczących spraw młodych w ręce samych zainteresowanych. Dzięki naszej inicjatywie młodzi ludzie w mieście będą mieć wpływ na swoje sprawy, mam nadzieję, że nie zmarnują tej szansy – mówi nam Grzegorz Cholewczyński, członek zarządu stowarzyszenia SŁUBICZANIE.pl.

ROBERT WŁODEK