SŁUBICE Niepełnosprawni na rynku pracy”

agaNauczyli się wspólnie pokonywać bariery

W Młodzieżowym Centrum Kariery we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Niepełnosprawni na rynku pracy- niepełnosprawność z tym żyje się i pracuje”

 

Spotkanie skierowano do wszystkich młodych osób niepełnosprawnych z województwa lubuskiego, zorientowane było na przedstawienie potencjału w zakresie różnorodnych form wsparcia, m.in. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umożliwiających np. dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, refundację składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, adaptację pomieszczeń czy przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zagadnienia te zostały szczegółowo omówione przez reprezentanta PFRON w Zielonej Górze Sławomira Grelewicza.

Zaprezentowane zostały również możliwości wsparcia z projektów unijnych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Pracownik tej instytucji Ewa Hebdzyńska przedstawiła szanse wynikające z udziału w projektach, które poprzez swój zakres, czyli umożliwienie korzystania z doradztwa zawodowego uczestnictwa w szkoleniach, praktykach zawodowych i stażach, podniesienia lub nabycia nowych kwalifikacji, ułatwiają osobom niepełnosprawnym poruszanie się na rynku pracy. Podczas wystąpienia omówione zostały również przykłady zrealizowanych projektów wspierających osoby niepełnosprawne, w tym m.in. projekt „Kolega z pracy – szanse osób niepełnosprawnych na aktywne życie zawodowe”, „Przepis na zatrudnienie” czy „Kompleksowa aktywizacja osób niepełnosprawnych”.

W trakcie spotkania uczestnikom przekazane zostały informacje dotyczące innych form pomocy oferowanej przez lokalne podmioty – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne takie jak Stowarzyszenie Osób Głuchych i Niedosłyszących „Echo”, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem,  Polski Związek Niewidomych w Słubicach, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko”, czy Środowiskowy Dom Samopomocy.

Atrakcją spotkania było wystąpienie Mirosława Pycha – niepełnosprawnego olimpijczyka, który swoją postawą – nacechowaną silną motywacją do działania – udowodnił, że mimo niepełnosprawności można realizować swoje marzenia.

Była to kolejna z inicjatyw realizowanych przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP w Zielonej Górze w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

AGNIESZKA ZWIERZCHACZEWSKA